Obchodní podmínky

PODMÍNKY POUŽITÍ

Tyto podmínky použití webové stránky agregátoru Parkisimo.com upravují vzájemná práva a povinnosti mezi obchodní společností Monumental s.r.o. se sídlem Nitrianska 3, 821 08, Bratislava Slovensko, IČ: 44 258 771 (dále jen „poskytovatel“) a dalšími osobami, uživateli služby Parkisimo.com (dále jen „uživatel“), vznikající ze smluv o poskytování služeb (dále jen „smlouva o poskytování služeb“) uzavíraných prostřednictvím webové stránky poskytovatele umístěné na internetové adrese Parkisimo.com (dále jen „webová stránka“). Dále upravují práva a povinnosti využívání služby webové stránky  Parkisimo.com a související právní vztahy.

Znění podmínek použití může poskytovatel jednostranně měnit či doplňovat. Změny nabývají účinnosti okamžikem zveřejnění na webové stránce Parkisimo.com.

Parkisimo.com není internetovým ani jiným prodejcem parkovacích stání a neodpovídá za správnost poskytnutých údajů od majitelů nebo poskytovatelů parkovacích stání, a to včetně cen, popisků služeb, dostupností a přesnosti fotografií. Před každým nákupem parkovacích stání doporučujeme zkontrolovat údaje na stránkách parkovišť, na které jste z Parkisimo.com přesměrováni. Na všechny nabízené služby se vztahují podmínky stanovené třetími stranami a Parkisimo za ně nenese žádnou odpovědnost. Parkisimo agreguje informace o cenách, dostupnosti, vzdálenosti od letišť a doplňkových službách parkovišť u Evropských mezinárodních letišť.

OBSAH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Tyto podmínky řídí váš přístup ke službám Parkisimo a jejich užití a tvoří zákonnou dohodu mezi vámi a Parkisimo. Přístupem ke Parkisimo a  použitím  služeb potvrzujete, že jste si tyto podmínky podrobně pročetli, porozuměli jste jim a souhlasíte s nimi.

PODMÍNKY SLUŽBY

Při poskytování služby může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality služby. Služba nemusí být dostupná v případě, že jejímu poskytování brání potíže na straně uživatele nebo na straně dalších osob. Služba tak nemusí být dostupná zejména v případě, kdy dojde k výpadkům  elektrické energie, poruchám datových sítí a jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci.

VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY

Přístup ke službě je určen výhradně pro koncové uživatele. Uživatel nesmí v rámci služby používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení poskytovatele či dalších uživatelů internetu.
Uživatel nesmí vyvíjet činnost směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz serveru poskytovatele, na kterém je služba provozována, nebo provádět jiné útoky na tento server, ani nesmí být při takové činnosti nápomocen třetí osobě. Uživatel zejména nesmí server poskytovatele, na kterém je služba provozována, zatěžovat automatizovanými požadavky nebo jinými útoky podobného charakteru.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Uživatel bere na vědomí, že všechny počítačové programy  webové stránky Parkisimo jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či užívat počítačové programy, k nimž je vykonavatelem majetkových práv či uživatelem poskytovatel. Poskytovatel není ve vztahu k uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Poskytovatel prohlašuje že nesbírá žádná osobní data o uživatelích webové stránky Parkisimo.
Uživatel má možnost dát nepodmíněný souhlas se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany poskytovatele souvisejících se službami na adresu uživatele. Zároveň má možnost tento souhlas kdykoliv odvolat.
Plnohodnotnou funkčnost těchto stránek a analýzu návštěvnosti zajišťují soubory cookie. Používáním  webové stránky Parkisimo s tím souhlasíte.

VYHLEDÁVÁNÍ

Pro seznam výsledků vyhledáváme a agregujeme názvy parkovisť, cen parkování a popis služeb několika stovek parkovišť poskytnutých partnery. Výsledky vyhledávání řadíme dle relevance k hledanému parametru. Výsledky vyhledávání parkovišť zobrazujeme podle místa letiště, podle ceny, rozmanitosti služeb a vzdálenosti od letiště.

Máte-li jakékoli pochybnosti ohledně výpisu našich výsledků vyhledávání, narazíte na chyby nebo zjistíte, že došlo k porušení práv k ochranným známkám, neváhejte se na nás obrátit na adrese info@parkisimo.com

UŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY Parkisimo.com

Uživatel či osoba využívající webovou stránku bere na vědomí, že bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele není oprávněn k užití textů, grafických děl či programů chráněných autorským právem nacházejících se na webové stránce.
Poskytovatel není v rozsahu uvedeném v § 5 zákona č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti a v souladu s tímto ustanovením, odpovědný za činnost uživatelů.

Uživatel je oprávněn vkládat na webové stránky pouze recenze. Recenze vyjadřují názor autora a nevyjadřují názor Poskytovatele. Poskytovatel neodpovídá za pravdivost informací obsažených v recenzích a za soulad s právními předpisy.
 
  • Poskytovatel je oprávněn odstranit jakoukoli recenzi bez udání důvodu.
  • Uživatel se vložením recenze vzdává jakéhokoliv nároku na odměnu.
  • Uživateli nepřísluší za vložení recenze žádná odměna.
  • Poskytovatel je oprávněn právo k užití recenze udělit třetí osobě.

Kontaktní údaje poskytovatele: adresa: Monumental s.r.o, Nitrianska 3, 821 08 Bratislava, Slovensko, adresa elektronické pošty: info@parkisimo.com

Aktualizováno dne 21.11.2018.